Hoppa till sidans innehåll

VÄRDEGRUND


Vår värdegrund

Vi arbetar utifrån våra värdegrundsord:

Glädje – Kunskap – Gemenskap

 

Handlingsplan

Denna handlingsplan är upprättad av styrelsen som en del i arbetet med att Gymnos värdegrund och uppförandekod ska vara ett aktivt inslag i all verksamhet och på alla nivåer i hela föreningen. Planen ska utgöra ett stöd för styrelsen och ledare i deras arbete med värdegrundsfrågor.

Värdegrundsfrågorna handlar i största del om hur medlemmar behandlar varandra i olika relationer såsom exempelvis ledare-gymnast, gymnast-gymnast, styrelseledamot-ledare, ledare-förälder.

 

Information

Information om föreningens värdegrundsarbete samt policyarbete ska vara lätt att hitta för intresserade aktörer såsom gymnaster, föräldrar, ledare, styrelsemedlemmar, kommun, förbund och andra externa aktörer. Informationen publiceras i huvudsak på vår hemsida.

Information ska även finnas med som en naturlig del i de interna utbildningar och ledarträffar som Gymnos arrangerar årligen.

 

Värdegrund

På årsmötet 2015 togs beslutet att Gymnos ska arbeta efter samma värdegrund som Svenska Gymnastikförbundet antagit i Svensk Gymnastik Vill 2014. Svenska Gymnastikförbundet och Gymnos värdegrund är därmed följande:

 • Ett personligt engagemang hela livet. Vi ser och strävar efter alla individers möjligheter att vara med.
 • Nyfikenhet och öppenhet. Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva.
 • Glädje och utveckling. Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet.

Uppförandekod

Den av Svenska Gymnastikförbundet framtagna uppförandekoden ska även gälla alla medlemmar inom Gymnos. Uppförandekoden innehåller följande åtta riktlinjer.

 • Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap i gymnastiken.
 • Vi underlättar individers utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 • Vi är goda förebilder.
 • Vi respekterar allas lika värde.
 • Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
 • Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar eget ansvar.
 • Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
 • Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Styrelsens värdegrundsarbete

Styrelsen arbetar aktivt för att denna plan får genomslag i vår förening.

I styrelsearbetet är värdegrundsfrågor ett naturligt inslag genom att vid varje styrelsemöte avsätta tid för att diskutera värdegrundsfrågor.

Gymnos vill bidra till att skapa förutsättningar för att livslångt gymnastikintresse genom att skapa en struktur i föreningen som möjliggör att individen hittar en lämplig nivå.

Det är styrelsen som tar fram policys som finns till stöd för föreningens verksamhet och att dessa dokument uppdateras när behov finns.

 

Kommittéernas värdegrundsarbete

Föreningens olika kommittéer inom Bredd-, Trupp- och Artistisk Gymnastik ska i samband med möten arbeta med samt diskutera olika värdegrundsfrågor.

 

Ledarnas värdegrundsarbete

Föreningens målsättning är att den som är ledare inom Gymnos ska ha genomgått adekvata utbildningar. För att tillförsäkra att föreningens ledare även utvecklas som ”goda” ledare ska särskilt de av Svenska Gymnastikförbundet framtagna basutbildningar och teoriutbildningarna ”Teori steg 1” och ”Teori steg 2” prioriteras. Därutöver rekommenderas ledarskaps-utbildningar via SISU Idrottsutbildarna.

Gymnos ska varje år anordna en intern utbildning för nya ledare inom Gymnos. Utbildningen ska även innehålla moment som tar sikte på hur man själv bör förhålla sig för att försäkra sig om att Uppförandekoden efterlevs på ett bra sätt.

I samband med samträningar eller lägerverksamhet ska alltid förekomma inslag av värdegrundsfrågor.

 

Gymnasterna och gruppernas värdegrundsarbete

En viktig del i värdegrundsarbetet är att alla grupper inom Gymnos arbetar aktivt med värdegrundsfrågorna. För att underlätta arbetet har olika nivåer tagits fram där ledarna kan se vilken nivå respektive grupp passar in. För att värdegrundsarbetet ska bli ett naturligt inslag genom hela föreningen uppmuntras ledare att grupperna regelbundet diskuterar värdegrundsfrågor.

Nivå 1 – Familj- och barngrupper

 • Arbeta med glädje, kunskap och gemenskap med leken som grund.
 • Genomföra föräldramöten en gång per termin
 • Förmedla föreningens policys till alla gymnasters föräldrar

Nivå 2 – Flick- och pojkgrupper och förberedande tävlingsgrupper (Basgrupper)

 • Arbeta med glädje, kunskap och gemenskap med leken som grund
 • Genomföra föräldramöten en gång per termin
 • Förmedla föreningens policys till alla gymnasters föräldrar
 • Tillsammans med gymnasterna arbeta fram gruppens förhållningssätt med fokus på vilket förhållningssätt som ska råda mellan ledare-barn och mellan barn-barn i gruppen
 • Arbeta med olika värdegrundsteman vid minst två tillfällen per termin

Nivå 3 – Tävlingsgrupper

 • Arbeta med glädje, kunskap och gemenskap med leken som grund
 • Genomföra föräldramöten en gång per termin
 • Förmedla föreningens policys till alla gymnasters föräldrar
 • Tillsammans med gymnasterna arbeta fram gruppens förhållningssätt med fokus på vilket förhållningssätt som ska råda mellan ledare-barn och mellan barn-barn i gruppen
 • Arbeta med olika värdegrundsteman vid minst två tillfällen per termin

Aktiviteter där värdegrundsarbete ska vara ett naturligt inslag

Verksamhetsåren kan skilja sig i antal och typ av aktiviteter men målet är att genomföra flera av aktiviteterna nedan varje verksamhetsår. Framförallt är en tyngdpunkt på en intern utbildning för ledare vid varje nytt verksamhetsår, samträning med grupper inom föreningen eller mellan andra föreningar, föräldramöten samt avslutning för gymnastikgrupperna.

Uppstartsträff och avslutningar

Arrangemang för ledare som syftar till kunskapsöverföring och gemenskap.

Ledarträffar/internutbildningar

Arrangemang för ledare som syftar till inspiration, kunskapsöverföring, delaktighet och gemenskap.

Ledarläger

Arrangemang för unga ledare i åldern 13-20 år som syftar till att inspirera, utveckla, ha roligt och öka gemenskapen bland föreningens unga ledare.

Referensgrupp Unga ledare

Att i samband med planering av aktiviteter för unga ledare ha ett forum som syftar till delaktighet i föreningen.

Samträning/läger

Arrangera samträningar/läger för gymnaster inom föreningen och/eller mellan andra föreningar som syftar till att ha roligt och öka gemenskapen bland gymnasterna.

Föräldramöten

Arrangera föräldramöten som syftar till att öka delaktigheten och informera om föreningens verksamhet, värdegrund och policys.

 

Uppdaterad: 02 JUN 2020 15:38 Skribent: Sofia Byhlinder
E-post: Adressen Gömd

SPONSORER

 

 

LEVERANTÖRER

 

Postadress:
GF Gymnos - Gymnastik
Lugnets företagscenter
79131 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 5
79131 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link